Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Καθορισμός κριτηρίων

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν πολύ προσεκτικά, καθώς αυτά καθορίζουν ποια αποτελέσματα για τις εναλλακτικές θα εξεταστούν. Τα κριτήρια μπορεί να βασίζονται στα ακόλουθα:

  • Ανάλυση προβλήματος. Και οι δύο φάσεις εκείνη του προσανατολισμού και εκείνη του καθορισμού του προβλήματος πολιτικής δίνουν μια ένδειξη για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης. Στη φάση προσανατολισμού, ήδη εξετάστηκαν οι πτυχές που είναι σχετικές. Μια ανάλυση επιθυμιών, σημείων τριβής, παραπόνων ή πρωτοβουλιών σχετικών με το θέμα μελέτης, μπορεί να δώσει μια ένδειξη σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης. Ένας περαιτέρω καθορισμός εκείνων των σχετικών πτυχών δόθηκε κατά τη διάρκεια της περιγραφής της μηδενικής κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις χρειάστηκε να προσδιοριστούν οι μονάδες που αναγνωρίζουν αυτές τις πτυχές. Έτσι, ήδη διατυπώθηκαν κάποια κριτήρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια καθορισμού του προβλήματος πολιτικής.
  • Γνωρίσματα των εναλλακτικών. Αυτό το σύνολο αναφέρεται πρωτίστως σε τεχνικές και θεσμικές πλευρές που μπορεί να διαδραματίζουν ένα ρόλο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Επιπλέον πτυχές μπορεί να είναι αισθητικής φύσεως (όπως θεώρηση του τοπίου). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια αυτής της ομάδας είναι γενικά ποιοτικά.
  • Αναλογικές καταστάσεις προβλήματος. Κριτήρια αξιολόγησης που προκύπτουν από ήδη εφαρμοσμένα έργα ή τακτικές γύρω από ένα πρόβλημα, είναι δυνατό να δώσουν κάποια έμπνευση.
  • Κατάλογοι ελέγχου(συστηματικός κατάλογος σημείων προσοχής) που μπορεί να αποτελέσουν, επίσης, αφετηρία για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης. Οι κατάλογοι ελέγχου είναι γενικής φύσεως: δεν πρέπει να περιορίζουν τη δημιουργικότητα εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο επιπρόσθετα. Στο Asian Development Bank Environment Paper (1991) παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καταλόγων ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
Η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει μια καλή πηγή για κριτήρια αξιολόγησης σε μεγάλη κλίμακα. Τέτοιες παράμετροι σχετίζονται με αντικείμενα που αφορούν την απασχόληση, το εισόδημα, τα επίπεδα πληθωρισμού. Επίσης, όμως, αντικείμενα, για παράδειγμα, φυσικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διαθεσιμότητα πόρων και η τεχνολογική εξέλιξη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν κριτήρια αξιολόγησης.

Διαβάστε έναν κατάλογο σημαντικών κριτηρίων.

Άσκηση 5

Σκεφτείτε το πρόβλημα της εξεύρεσης πετρελαίου και αερίου σε κοιτάσματα που βρίσκονται κάτω από ένα μεγάλο υγρότοπο σε περιοχή με υψηλή παλίρροια. Η κυβέρνηση χρειάζεταιΗ κυβέρνηση χρειάζεται το πετρέλαιο και το αέριο, καθώς αποτελούν σημαντική πηγή κρατικού εισοδήματος, αλλά η τοπική κοινωνία φοβάται για την υποβάθμιση της φύσης σε ένα διεθνούς σημασίας φυσικό απόθεμα. Η υποβάθμιση της φύσης μπορεί να προκύψει από καθίζηση (και πλημμύρα) που θα εμφανιστούν στην περιοχή σύμφωνα με την άποψη γεωλόγων.

α) Eξετάστε τα ακόλουθα κριτήρια και αποφασίστε εάν είναι κατάλληλα να στηρίξουν μια απόφαση όσον αφορά την εξεύρεση πετρελαίου και αερίου:

  • Ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η φύση.
  • H αλλαγή στη ζώνη ανάπτυξης των μυδιών.
  • Η συνολική καθίζηση στην περιοχή.
  • Το ποσό του οικονομικού κέρδους που αποφέρει το έργο σε σχέση με το συνολικό κρατικό εισόδημα.
β) Δώστε ακόμη πέντε δικά σας κριτήρια.

 

 

 

 

Άσκηση 6

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράψατε προηγουμένως στο σχετικό υποκεφάλαιο (Ανάλυση προβλήματος), παρουσιάστε 10 κριτήρια όπου το καθένα θα προσφέρει σχετικές εναλλακτικές λύσεις.

[αποστολή στον εκπαιδευτή]

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω