Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων

Είδη των αποτελεσμάτων

Ως αποτέλεσμα μπορεί να περιγραφεί μια αλλαγή στην υπάρχουσα κατάσταση που απορρέει από μια ενέργεια. Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών καθορίζονται μέσα από τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματοποίηση μιας εναλλακτικής λύσης και στην κατάσταση αναφοράς. Συνήθως, ως αναφορά λαμβάνεται η μηδενική κατάσταση. Τα αποτελέσματα μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

Πρόβλεψη αποτελέσματος λύσης

Η πείρα διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Βάσει εμπειριών, μπορούν να καθοριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στα αποτελέσματα. Μαζί με την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των εναλλακτικών, είναι απαραίτητο αυτές οι σχέσεις να μπορούν να γίνουν σαφείς και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο μια συγκεκριμένη αλλαγή σε κάποιο από τα αποτελέσματα επηρεάζει το υπόλοιπα. Αυτό μπορεί να είναι και ποσοτικό και ποιοτικό. (επιπλέον ανάγνωση)

Το κόστος μιας εναλλακτικής

Για την εφαρμογή μιας εναλλακτικής, απαιτούνται ανθρώπινο δυναμικό, χρήματα και φυσικοί πόροι. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, και για άλλες δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, μια άλλη δραστηριότητα δεν μπορεί (μερικώς) να εφαρμοστεί για να πραγματώσει το έργο που προγραμματίζεται. Στην πραγματικότητα, τα οφέλη που σχετίζονται με μια τέτοια δραστηριότητα πρόκειται να περιληφθούν στην αξιολόγηση ως δαπάνες για το τρέχον έργο. Αυτές είναι γνωστές με το όνομα "ευκαιριακές" ή "εναλλακτικές" δαπάνες. (επιπλέον ανάγνωση)

Χρηματο-οικονομικές (νομισματικές) μέθοδοι

Οι νομισματικές μέθοδοι αποσκοπούν στην παροχή μιας ποσοτικής θεώρησης όλων των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων των εναλλακτικών λύσεων. Αυτά τα αποτελέσματα εκφράζονται όσο το δυνατό γίνεται με χρηματο-οικονομικούς όρους: δαπάνες και κέρδη. Στα έργα της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, τέτοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τα κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα: περιλαμβάνουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα εκείνων που δεν εμπλέκονται άμεσα στο έργο. Κατά συνέπεια, οι εναλλακτικές ιεραρχούνται με βάση την κοινωνικο-οικονομική απόδοσή τους. Κριτήρια επιλογής/απόφασης χρηματο-οικονομικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται κοινώς είναι: λόγος Κόστους-Ωφελειών (Κ/Ω) και Δείκτης Εσωτερικής Ανταποδοτικότητας (ΔΕΑ). (επιπλέον ανάγνωση)

Άσκηση 9

Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις:

Σωστό Λάθος  
Για να αποτραπεί η διάβρωση αμμοθινών, εμπλουτίζεται με άμμο η παραλία. Έτσι, γίνεται πιο μεγάλη σε έκταση και ελκύει πολλούς τουρίστες. Αυτό λέγεται παράπλευρη παρενέργεια.
Όταν μελετώνται μέτρα παράκτιας προστασίας, η εφαρμογή εμπλουτισμού της παραλίας με άμμο αποτελεί μια εναλλακτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος που λαμβάνεται από εκβαθύνσεις σε ένα γειτονικό προσβάσιμο κανάλι. Οι δαπάνες εκβάθυνσης δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση καθώς αποτελούν δαπάνες που έχουν ήδη εξοφληθεί.
Μια κυβέρνηση επιλέγει να εγκαταστήσει σύστημα επεξεργασίας νερών με φυτά σε μια περιοχή με αμμοθίνες. Η περιοχή προσφέρεται, επίσης για αναψυχή, αλλά δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης. Η γη αποτελεί δημόσια ιδιοκτησία, έτσι, οι συνολικές δαπάνες του αναπτυξιακού έργου θα ανέλθουν μόνο στα 100.000 ευρώ για την κατασκευή της εγκατάστασης και τη σύνδεσή της με τους υπάρχοντες υδροσωλήνες του δικτύου.

 

 

Άσκηση 10

Σε προηγούμενο στάδιο αυτής της ενότητας, περιγράψατε πέντε προβλήματα και δώσατε δέκα κριτήρια και τρεις εναλλακτικές για κάθε πρόβλημα. Τώρα επιλέξτε ένα ή δύο προβλήματα. Περιγράψτε τα αποτελέσματα καθεμίας εναλλακτικής αναλογικά με τα κριτήρια που επιλέγετε. Να είστε όσο το δυνατό γίνεται ποσοτικοί. Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτετε, μπορείτε είτε να υποθέσετε συγκεκριμένες τιμές, να χρησιμοποιήσετε μοντέλα ή να ρωτήσετε την άποψη ειδικών. Χρησιμοποιήστε περίπου μια σελίδα (Α4) για κάθε εναλλακτική.

[αποστολή στον εκπαιδευτή]

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω