Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προκύπτουν από μια εφαρμοσμένη πολιτική. Οι παράπλευρες επιπτώσεις επίσης προκύπτουν από την εφαρμογή, αλλά δεν αποτελούν επιδίωξη/στόχο (δεν είναι προκαθορισμένες). Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εξίσου και θετικά και αρνητικά. Για παράδειγμα, εάν ο εμπλουτισμός με άμμο μιας παραλίας αποτελεί μία από τις εναλλακτικές που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση μιας συνεχιζόμενης διάβρωσης (=επιδιωκόμενο αποτέλεσμα), το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι μια μεγαλύτερη παραλία (=παράπλευρο αποτέλεσμα). Αυτό αποτελεί μια θετική αναπτυξιακή παρέμβαση για τις αναψυχικές δραστηριότητες στην παραλία (μια θετική παρενέργεια). Παράλληλα, όμως, θα μεταφερθεί με τον αέρα άμμος προς την ενδοχώρα όπου βρίσκεται η αγροτική ζώνη πίσω από την ακτή (μια αρνητική παρενέργεια).

Σε πολλές περιπτώσεις, οι παρενέργειες (παράπλευρες επιπτώσεις) αφορούν περιοχές ενδιαφέροντος οι οποίες δεν βρίσκονται στην αρμοδιότητα κάποιας υπηρεσίας ή υπουργείου που να είναι υπεύθυνο για το έργο. Αλλά συνήθως οι δημόσιοι υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου υπουργείου αποφασίζουν εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν αυτές οι παρενέργειες στη μελέτη ή όχι. Είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να προηγηθούν διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη (όπως αγρότες, αλιείς και φορείς προστασίας της φύσης).