Τα άμεσα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή μιας εναλλακτικής. Ο χαρακτηρισμός ενός αποτελέσματος ως "Άμεσου ή Έμμεσου" δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα και στη σπουδαιότητά του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ένα άμεσο αποτέλεσμα να θεωρείται μεγαλύτερης αξίας από ό,τι ένα έμμεσο. Επίσης, δεν υπάρχει καμία σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τις παράπλευρες επιπτώσεις. Τα έμμεσα αποτελέσματα είναι δυνατό να είναι και θετικά (όπως, για παράδειγμα, περισσότερη απασχόληση εντός και/ή εκτός της περιοχής μελέτης) αλλά και αρνητικά (όπως περισσότερη ρύπανση, διαταράξεις στην τροφική αλυσίδα).