Το πρώτο βήμα για την πρόβλεψη του αποτελέσματος περιλαμβάνει μια καταγραφή των άμεσων αποτελεσμάτων μιας εναλλακτικής την οποία ακολουθεί μια καταγραφή των έμμεσων αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στο τελευταίο, για κάθε άμεσο αποτέλεσμα δημιουργείται ένας κατάλογος των έμμεσων αποτελεσμάτων του και των σχέσεών του με αυτά.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτά τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα θα περιγραφούν ποιοτικά. Εντούτοις, συνιστάται να μετατραπούν σε ποσοτικά όσο γίνεται πιο νωρίς:

Όπως προαναφέρθηκε, τα μοντέλα συστηματικής προσέγγισης μπορεί να αποβούν χρήσιμα για την ποσοτικοποίηση των άμεσων αποτελεσμάτων, καθώς περιγράφουν τα γνωρίσματα ενός συστήματος ή τμήμα αυτού. Η αξία ενός τέτοιου μοντέλου για την πρόβλεψη του αποτελέσματος εξαρτάται μεταξύ άλλων από το επίπεδο της συγκέντρωσης των στοιχείων. Όταν το επίπεδο αυτό είναι υψηλό (πολλά συστατικά στοιχεία του συστήματος είναι ομαδοποιημένα), τότε η αξία των παραγόμενων αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι σχετικά χαμηλή. Με άλλα λόγια, το μοντέλο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή ενός συστήματος θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το αυτό του υπό μελέτη έργου.