11. Κριτήρια

Τα κριτήρια μπορούν να ταξινομηθούν ανά ομάδες:
 
Ομάδες Παράμετρος κρίσης Μονάδα
Φύση Ποιότητα κοραλλιογενούς υφάλου
Μαγκρόβια
Αριθμός ειδών
Αριθμός ψαριών
Ποσοστό διάβρωσης
(-)
m2
#
#
m2/yr
Ρύπανση - μόλυνση Βακτήριο E-coli
Βαρέα μέταλλα
Φωσφορικά άλατα
ppm
ppm
ppm
Κοινωνικο-οικονομικά Ποσοστό απασχόλησης
Αριθμός ατόμων με ασφαλιστικά ατυχήματα
Μη καλλιεργημένη περιοχή
Μήκος δρόμου
Μόρφωση
Θνησιμότητα
Αριθμός κατοικιών
%
#
ha
km
%
yr
#
Χρηματοδοτικά Ενεργειακή ζήτηση
Συνολικό εισόδημα
Ζήτηση νερού
Συνολική επένδυση
kWh
MUlc
m3
MUlc

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης άσκησης, διακρίνονται οι ακόλουθες παράμετροι κρίσης:

  1. Συνολικό εισόδημα (MUlc)
  2. Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού (MUlc)
  3. Αριθμός θέσεων εργασίας (*1,000)
  4. Ποσοστό απασχόλησης (%)
  5. Βακτήρια E-coli
  6. Βαρέα Μέταλλα
  7. Φωσφορικά άλατα
  8. Έκταση μαγκρόβιων (εκτάρια)

[2η Φάση Ερωτήσεων] [3η Φάση Ερωτήσεων]