12. Μηδενική εναλλακτική για την περιοχή της Pesisir Tropicana

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της μηδενικής εναλλακτικής, θα πρέπει να αποφασιστεί εάν περιλαμβάνεται αυτόνομη ανάπτυξη ή όχι. Εάν όχι, τότε η μηδενική εναλλακτική είναι ίδια με την υπάρχουσα κατάσταση.

Στην άσκηση αυτή, περιλαμβάνουμε τις αυτόνομες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιοχή της Pesisir Tropicana ως εξής:
 
Τομέας Ποσοστό φυσικής ανάπτυξης (%)
Εξόρυξη Κασσίτερου 1.0
Γεωργία 1.5
Αλιεία 2.0
Υδατοκαλλιέργεια 0.0
Τουρισμός 1.0


[3η Φάση Ερωτήσεων]13. Σενάρια

Τα σενάρια αντανακλούν εξωγενείς επιρροές. Στην περίπτωση της Pesisir Tropicana, τα σενάρια θα μπορούσαν να βασιστούν σε υποθετικούς υπολογισμούς σχετικά με:

Για τη συγκεκριμένη άσκηση, υποθέτουμε ένα σενάριο που βασίζεται στην πληθυσμιακή αύξηση και την τιμή του κασσίτερου ως ακολούθως:
  1. Πληθυσμιακή αύξηση = 3.5%
  2. Ετήσια αύξηση της τιμής του κασσίτερου: 1.0 %

[3η Φάση Ερωτήσεων]14. Εναλλακτικές επενδύσεις

Οι εναλλακτικές επενδύσεις αφορούν τα ακόλουθα:


[3η Φάση Ερωτήσεων]15. Οριακές συνθήκες

Δεν θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν όλες οι εναλλακτικές επενδύσεις με τέτοιον τρόπο, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της καθεμίας προοπτικής, διότι (μεταξύ άλλων):

Επιπλέον, η προσπάθεια να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προοπτικές μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις ως προς το σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Υπάρχει, για παράδειγμα, αρκετή παράκτια γη για την οικιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη τουριστικών ξενοδοχείων και υδατοκαλλιέργειας; Πώς θα μπορούσε η κατασκευή ενός νέου λιμανιού και η αυξημένη ναυσιπλοΐα να επηρεάσουν την υπάρχουσα αλιεία και την κατάσταση του εθνικού καταφυγίου; Εάν οι αυξανόμενες βιομηχανικές δραστηριότητες συνεπάγονται σοβαρή ρύπανση του νερού, ποια συνεπακόλουθα αυτού του γεγονότος θα υπάρξουν εις βάρος της γεωργίας, της αλιείας, του περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων αναψυχής; Ποια μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν για την πρόληψη ή τη μείωση αυτών των αντιπαραθέσεων και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια άριστη ισορροπία;

Για την άσκηση αυτή, θεωρούμε πως οι οριακές συνθήκες προκύπτουν από αντικειμενικούς στόχους, όπως για παράδειγμα:

Ύστερα από τα παραπάνω μπορούν να καθοριστούν οι ακόλουθες εναλλακτικές:
  1. Επενδύσεις στα μεταλλεία και τον τουρισμό προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και επενδύσεις στη γεωργία και την αλιεία. Για τη μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων της ρύπανσης που προκαλούνται από τα μεταλλεία (βαρέα μέταλλα), τον τουρισμό και την αλιεία (E-coli), θα πρέπει να γίνουν, επίσης, επενδύσεις όσον αφορά την επεξεργασία λυμάτων και την επεξεργασία των κατάλοιπων της εξόρυξης.
  2. Επενδύσεις στην αλιεία, τη γεωργία και τις υδατοκαλλιέργειες καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

[3η Φάση Ερωτήσεων] [4η Φάση Ερωτήσεων]