16. Αποτελέσματα των εναλλακτικών

Οι εναλλακτικές βασίζονται στο σενάριο που περιγράφηκε προηγουμένως:

  1. πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 3,5%,
  2. ετήσια αύξηση της τιμής του κασσίτερου: 1,0%.
Ο χρονικός ορίζοντας των ανωτέρω τιμών τοποθετείται έως το 2020.

Μηδενική Εναλλακτική (καμία επένδυση, αυτόνομη ανάπτυξη)
 
Κριτήριο Αξία
Συνολικό εισόδημα 459 MUlc
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού 432 Ulc
Αριθμός θέσεων εργασίας 227,000
Βαθμός απασχόλησης 53.4%
Βακτήρια E-coli 1,486
Βαρέα μέταλλα 1,120
Φωσφορικά άλατα 1,330
Έκταση μαγκρόβιας βλάστησης 17,760

Οι εναλλακτικές 1 και 2 αποσκοπούν σε καλά ποσοστά απασχόλησης, γεωργίας και αλιείας και σε παραγωγή εισοδήματος.

Εναλλακτική 1: Τουρισμός και ορυχείο
 
Τομέας Επένδυση (MMUlc)
Μεταλλείο 67
Τουρισμός 50
Αλιεία 150
Γεωργία 150
Υδατοκαλλιέργειες 201
Επεξεργασία λυμάτων 150
Επεξεργασία κατάλοιπων εξόρυξης 32
Κριτήριο Αξία
Συνολικό εισόδημα 579 MMUlc
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού 545 MUlc
Αριθμός θέσεων εργασίας 410,000
Ποσοστό απασχόλησης 96.6%
Βακτήρια E-coli 0
Βαρέα Μέταλλα 0
Φωσφορικά άλατα 5,335
Έκταση μαγκρόβειας βλάστησης 22,367

Εναλλακτική 2: Αλιεία, γεωργία και υδατοκαλλιέργεια
 
Τομέας Επένδυση (MMUlc)
Μεταλλείο 0
Τουρισμός 0
Αλιεία 175
Γεωργία 254
Υδατοκαλλιέργειες 208
Επεξεργασία λυμάτων 158
Επεξεργασία κατάλοιπων εξόρυξης 5
Κριτήριο Αξία
Συνολικό εισόδημα 561 MMUlc
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού 528 MUlc
Αριθμός θέσεων εργασίας 428,000
Ποσοστό απασχόλησης 100.8%
Βακτήρια E-coli 0
Βαρέα Μέταλλα 0
Φωσφορικά άλατα 6,788
Έκταση μαγκρόβειας βλάστησης 22,620

Οι εναλλακτικές 3 και 4 αποσκοπούν στην αύξηση του εισοδήματος, τη βιομηχανική ανάπτυξη και το σταθερό ποσοστό απασχόλησης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αντιστοίχως.

Εναλλακτική 3: Βραχυπρόθεσμα (2010)
 
Τομέας Επένδυση (MMUlc)
Μεταλλείο 450
Τουρισμός 0
Αλιεία 0
Γεωργία 0
Υδατοκαλλιέργειες 115
Επεξεργασία λυμάτων 25
Επεξεργασία κατάλοιπων εξόρυξης 210
Κριτήριο Αξία
Συνολικό εισόδημα 556 MMUlc
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού 652 MUlc
Αριθμός θέσεων εργασίας 325,000
Ποσοστό απασχόλησης 95.3%
Βακτήρια E-coli 1056
Βαρέα Μέταλλα 0
Φωσφορικά άλατα 2,330
Έκταση μαγκρόβειας βλάστησης 20,590

Εναλλακτική 4: Μακροπρόθεσμα (2040)
 
Τομέας Επένδυση (MMUlc)
Μεταλλείο 450
Τουρισμός 0
Αλιεία 0
Γεωργία 0
Υδατοκαλλιέργειες 115
Επεξεργασία λυμάτων 25
Επεξεργασία κατάλοιπων εξόρυξης 210
Κριτήριο Αξία
Συνολικό εισόδημα 900 MMUlc
Κατά κεφαλήν εισόδημα πληθυσμού 607 MUlc
Αριθμός θέσεων εργασίας 467,000
Ποσοστό απασχόλησης 78,7%
Βακτήρια E-coli 1,446
Βαρέα Μέταλλα 2,320
Φωσφορικά άλατα 2,780
Έκταση μαγκρόβειας βλάστησης 9,773


[4η Φάση Ερωτήσεων]17. Αναλογία Κόστους/Ωφελειών

Όχι! Η αναλογία Κόστους/Ωφελειών χρησιμοποιεί μόνο πληροφορίες που εκφράζονται με νομισματικούς όρους: MMUlc. Συνεπώς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πληροφορία μόνο από την παράμετρο "Συνολικό Εισόδημα", ενώ πληροφορίες από άλλες παραμέτρους κρίσης (κατά κεφαλήν εισόδημα, αριθμός θέσεων εργασίας, ποσοστό απασχόλησης, E-coli, βαρέα μέταλλα, φωσφορικά άλατα, έκταση μαγκρόβειας βλάστησης) θα πρέπει να μη λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Μια απόφαση που βασίζεται στην αναλογία Κόστους/Ωφελειών μπορεί κατά συνέπεια να σχετίζεται μόνο με έναν υπεύθυνο λήψης αποφάσεων ο οποίος θα ενδιαφερόταν αποκλειστικά για το "Συνολικό Εισόδημα". Ένας τέτοιος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει.

 


[4η Φάση Ερωτήσεων] [5η Φάση Ερωτήσεων]