Η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να ακολουθήσει ποικίλες επιλογές. Υπάρχουν ισχυρές απαιτήσεις για αστική επέκταση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην υφιστάμενη αστική περιοχή ή σε μια νέα κατοικημένη περιοχή κατά μήκος της παραλίας, όπως σημειώνεται και στο χάρτη. Η κατασκευή ενός νέου λιμανιού για εξαγωγή κασσίτερου (μετάλλευμα) από τα ορυχεία κατά μήκος του Ποταμού Kali Migraine αποτελεί μια άλλη επιλογή (έως τώρα ο κασσίτερος εξάγεται μέσω του μικρού εμπορικού λιμανιού του Harbur). Για να ενεργοποιηθεί η περιφερειακή οικονομία και να δοθεί ώθηση στα συναλλαγματικά κέρδη, ο τουρισμός αποτελεί μια τρίτη επιλογή. Μέσω της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας μπορούν να βελτιωθούν οι τομείς της τοπικής απασχόλησης και της παραγωγής τροφίμων. Η αγροτική ανάπτυξη, μέσω αναδιαμόρφωσης των δραστηριοτήτων στον Κόλπο Teluk (αναδιάρθρωση), αποτελεί μια επιπλέον επιλογή καθώς και η διπλάσια συγκομιδή, με την προϋπόθεση ότι το αρδευτικό σύστημα θα βελτιωθεί και το νερό του φράγματος στο Rio Pusing μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για άρδευση. Τέλος, μπορεί να εξεταστεί η δημιουργία ενός εθνικού θαλάσσιου καταφύγιου ανατολικά του Ακρωτηρίου Βράχος. Σκοπός ενός τέτοιου καταφυγίου είναι η προστασία των κοραλλιογενών υφάλων από τα αρνητικά αποτελέσματα των αυξανόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων (βιομηχανική, αγροτική, υδατοκαλλιέργειες, αστική ανάπτυξη και εντατικός τουρισμός).


Αστική περιοχή: ανάπτυξη κατοικιών

Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τις νεοκατοικημένες περιοχές. Οι επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με μια τέτοια ανάπτυξη θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 9,2 ΜΜUlc/1.000 κατοίκους. 

image41.gif (19419 bytes)

Νέα εγκατάσταση εκφόρτωσης κασσίτερου

Αναμένεται η παραγωγή κασσίτερου να μπορέσει να ανέλθει στους 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως και γι' αυτόν το λόγο το υπάρχον λιμάνι και οι εγκαταστάσεις στο Harbur δεν θα επαρκούν. Επομένως, προβλέπεται η κατασκευή ενός νέου λιμανιού ανατολικά του υφιστάμενου, όπου θα υλοποιείται η εμπορική συναλλαγή του κασσίτερου και η διοχέτευσή του με τα εμπορικά πλοία στην εξωτερική αγορά. Θα είναι ένα σχετικώς μικρό λιμάνι με μια απλή εγκατάσταση φορτο-εκφορτώσεων. Ο κασσίτερος θα μεταφέρεται στο λιμάνι με φορτηγά, και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει διευθέτηση της κοίτης του Ποταμού Kali Migraine. Το λιμάνι και οι σχετικές εγκαταστάσεις μπορούν να αποφέρουν ξένο συνάλλαγμα, δεδομένου ότι τα διεθνή πλοία θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές. Η εισροή ξένου συναλλάγματος ως αποτέλεσμα της ύπαρξης του λιμανιού θεωρείται σημαντική. Ωστόσο, το νέο λιμάνι καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός σκαφών συνεπάγονται, ενδεχομένως, μια αύξηση και στην παρουσία υγρών αποβλήτων. Η ανάπτυξη του λιμένα κασσίτερου θα απαιτούσε επενδύσεις της τάξης των 100 ΜΜτν το ελάχιστο. Μικρότερες επενδύσεις δεν θεωρούνται κερδοφόρες. Η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κασσίτερου έχει, επίσης, ως μακροπρόθεσμο στόχο την κατασκευή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας μεταλλευμάτων. Αυτή η εγκατάσταση απαιτεί μια επένδυση των 150-300 ΜΜUlc και θα καλυφθεί πλήρως από την εταιρεία μέσα από τον προγραμματισμό επενδύσεων που διαθέτει. Εντούτοις, αυτό είναι πιθανό μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει μια συνεχής και σταθερή τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα του Rίο Pusing.


Τουρισμός: ξενοδοχεία 

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για κάποια σημαντική επέκταση στον τομέα του τουρισμού, αφού τα υπάρχοντα ξενοδοχεία στο Harbur είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε δυνατότητα τουριστικής αγοράς. Η ανάπτυξη καινούριων τουριστικών θέρετρων είναι δυνατή εκτός της αστικής περιοχής. Πιθανές τοποθεσίες είναι το Sandy Point, η παραλία ανάμεσα στο Harbur και το Ακρωτήρι Βράχος (πλατειά αμμώδης παραλία) και η περιοχή ακριβώς βόρεια του Hillyvilly. Αναμένεται πως η προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη θα προσελκύσει πολλούς αλλοδαπούς τουρίστες και θα αποφέρει συνεπώς ξένο συνάλλαγμα.  

orlando.gif (42404 bytes)

Υδατοκαλλιέργεια

Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων, ενώ οι αναμενόμενες τοπικές απαιτήσεις θα αυξηθούν μόνο ελαφρώς. Οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που ξεκίνησαν προσφάτως παρουσιάζουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα, η δυναμική όμως αξιοποίησης είναι ακόμη μακρινή. Οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμούνται σε 40 ΜΜUlc/km2. Το πιθανό επίπεδο παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι 1.2 kg/m2, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια οικονομική αξία των 15.000 ΜUlc/τόνο. Η παραγωγή από τις λεκάνες υδατοκαλλιέργειας θα μπορούσε να προορίζεται για τοπική κατανάλωση αλλά και για εξαγωγή προς περαιτέρω επεξεργασία. Τέλος, επειδή οι υδατοκαλλιέργειες θεωρούνται ως ένα είδος βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι πιθανό να υπάρξει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό επενδύσεων, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται και αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης. 

aerator.gif (39426 bytes)

Γεωργία

Οι περιοχές μέσα και γύρω από τον Κόλπο Teluk έχουν μια σχετικά μικρή αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, η αγροτική παραγωγή στον κόλπο είναι δυνατό να αυξηθεί σημαντικά εάν γίνουν κάποιες επενδύσεις. Το καινούριο φράγμα δίνει την προοπτική της διπλάσιας συγκομιδής αλλά σε αυτήν την περίπτωση επίσης θα χρειαστεί μια βελτίωση του αρδευτικού συστήματος. Στην περίπτωση που δεν θα κατασκευαστεί το φράγμα, η υφιστάμενη αρόσιμη γη δυτικά του Ποταμού Kali Migraine μπορεί να βελτιωθεί μέσω εντατικής άρδευσης. Αυτό θα έχει ένα κόστος της τάξης των 60 ΜΜUlc. Αυτή η προοπτική είναι βέβαια εφικτή μόνο εάν είναι διαθέσιμο τόσο νερό όσο απαιτείται για τους ορυζώνες. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αποθηκεύεται νερό στη δεξαμενή του Rio Pusing κατά τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως κατά τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου και μέσα στο μήνα Οκτώβριο.

Οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν, θα αποφέρουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό επιστροφής εισοδήματος, αλλά θα δημιουργήσουν αρκετές θέσεις απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.


Εθνικό θαλάσσιο καταφύγιο

Με σκοπό την προστασία των κοραλλιογενών υφάλων αλλά και της υπόλοιπης θαλάσσιας ζωής και προκειμένου να αποτελέσει η περιοχή έναν πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους τουρίστες, η τοποθεσία ακριβώς έξω από τον Κόλπο Teluk, ανατολικά του Ακρωτηρίου Βράχος, έχει προταθεί να αναγνωριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο. Η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου καταφυγίου θα απαιτούσε πιο αυστηρά όρια τιμών παραμέτρων ποιότητας νερού σε αυτήν την περιοχή.