Βρίσκεστε εδώ: / Ανάλυση Πολιτικής / Προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων

Ως εναλλακτική λύση μπορεί να οριστεί ένα έργο ή μια (σύνθεση) μέτρων πολιτικής μέσω των οποίων μπορεί να γεφυρωθεί (ολικώς ή μερικώς) το κενό ανάμεσα στην επιθυμητή κατάσταση και τη μηδενική λύση (υφιστάμενη κατάσταση). Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα συνδυασμό από μέτρα που επιλύουν σε ικανοποιητικό βαθμό το προσδιορισθέν πρόβλημα.

Μπορούν να αναγνωριστούν δύο επιμέρους βήματα, αυτό της δημιουργίας (εξεύρεσης) και αυτό της προεπιλογής εναλλακτικών λύσεων. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι εναλλακτικές περιορίζονται και από ένα σύνολο οριακών συνθηκών.

Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων

Σε γενικές γραμμές, η δημιουργία εναλλακτικών λύσεων δεν αποτελεί μια ελεγχόμενη διαδικασία. Πιθανές λύσεις βγαίνουν ήδη στην επιφάνεια κατά τη διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος. Υπάρχει και η περίπτωση που η πρόταση μιας συγκεκριμένης εναλλακτικής διαμορφώνει και την έναρξη μιας ανάλυσης πολιτικής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που ξεκινά την ανάλυση πολιτικής θα καταλήξει με εναλλακτικές. Επιπλέον, εναλλακτικές πολιτικής μπορούν να προτείνουν και άτομα ή ομάδες που δεν εμπλέκονται άμεσα στη μελέτη (όπως ομάδες πίεσης). Ο υπεύθυνος της πολιτικής ανάλυσης μπορεί να απαιτήσει ώστε να μην περιλαμβάνονται στη μελέτη συγκεκριμένες εναλλακτικές.

Σε συγκεκριμένες μελέτες, και ο αριθμός και το περιεχόμενο των εναλλακτικών μπορεί να καθοριστούν εκ των προτέρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται να είναι γνωστό το υπόβαθρο αυτών των αποφάσεων (όπως η χρονική προθεσμία: απαιτείται να ληφθεί μια απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα). Υπάρχει, επίσης, η περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος της μελέτης επιθυμεί να προλάβει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση νέων εναλλακτικών θα οδηγήσει στην κατάσταση όπου η "δική του" εναλλακτική θα τεθεί σε κίνδυνο. Μια περαιτέρω ανάλυση των εναλλακτικών του υπεύθυνου μελέτης μπορεί να αποκαλύψει τις οριακές συνθήκες της μελέτης πολιτικής που κρύβονται από πίσω (όπως οικονομικοί περιορισμοί).

Σε άλλες περιπτώσεις, ο αναλυτής έχει την ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος τον αριθμό και το περιεχόμενο των εναλλακτικών που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα δοσμένο από αυτόν πλαίσιο ορίων.

Δείτε τον κατάλογο με τα σημεία προσοχής για τη δημιουργία εναλλακτικών.

Προεπιλογή εναλλακτικών λύσεων

Είναι πολύ πιθανό πως σε αυτήν τη φάση της μελέτης του έργου, υπάρχει ένας μεγάλος έως και υπερβολικός αριθμός εναλλακτικών λύσεων. Θεωρείται μη πρακτικό και εξαιρετικά δαπανηρό να γίνει λεπτομερής επεξεργασία όλων αυτών των εναλλακτικών σε ικανοποιητικό βαθμό και παρουσίασή τους καθώς και εισαγωγή τους στη διαδικασία της λήψης των τελικών αποφάσεων. Ένας ακόμη λόγος για να περιοριστεί ο αριθμός των εναλλακτικών θα μπορούσε να είναι η μέθοδος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, καθώς μερικές μέθοδοι μπορούν να χειριστούν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό λύσεων.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει μια προεπιλογή. Ο μεγάλος αριθμός εναλλακτικών μειώνεται σε έναν περιορισμένο αριθμό ελπιδοφόρων λύσεων. Μια πρώτη μείωση μπορεί ήδη να γίνει μέσω ομαδοποίησης: εναλλακτικές που είναι παρόμοιες ομαδοποιούνται και θεωρούνται ως μια εναλλακτική. Σε μεταγενέστερο στάδιο, τέτοιες ομάδες μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους μεταβλητές, των οποίων η σκοπιμότητα υλοποίησης μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω.

Κατά την προεπιλογή μπορεί να χρειαστεί να υλοποιηθεί μια συνολική απογραφή των πιθανών αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 7

Είναι ορθές οι παρακάτω δηλώσεις;

Επιλέγοντας τη μηδενική εναλλακτική λύση (διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης) σημαίνει εξ ορισμού ότι δεν θα προκύψει κάποια πολιτική.
Περιγράφοντας τους όρους "σενάριο" και "εναλλακτική λύση" μιλάμε για πανομοιότυπες εργασίες.
Κατά τη διαδικασία καθορισμού εναλλακτικών λύσεων, τα κριτήρια σκοπιμότητας, ευρωστίας και ευελιξίας ήδη συγκαταλέγονται στην εικόνα αξιολόγησης του εάν η εναλλακτική λύση είναι ρεαλιστική ή όχι.

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 8

Χρησιμοποιώντας τα προβλήματα που περιγράψατε προηγουμένως, δώστε τρεις εναλλακτικές λύσεις για κάθε πρόβλημα. Χρησιμοποιείστε περίπου 200 λέξεις για την καθεμία.

[αποστολή στον εκπαιδευτή]

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω