Οριοθέτηση προβλήματος

Στην οριοθέτηση ενός προβλήματος διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα όρια καθεαυτής της παράκτιας ζώνης καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτήν. Αυτές οι αναγνωρίσεις εξαρτώνται πάρα πολύ από το χαρακτήρα του ίδιου του προβλήματος.

Όταν το πρόβλημα αναφέρεται σε μια ακτογραμμή με έντονη διάβρωση, η διατύπωσή του είναι σχετικά εύκολη:

Όταν τα προβλήματα σχετίζονται με την ποιότητα των παράκτιων υδάτων, τότε ο καθορισμός της παράκτιας ζώνης καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων και κοινωνικών ομάδων μπορεί να είναι πιο σύνθετος:

Για να καταλήξουμε σε έναν καθορισμό του προβλήματος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (που αντιπροσωπεύουν όλες τις σχετικές λειτουργίες), και στη συνέχεια να συμφωνήσουν ως προς τους στόχους του έργου και ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας του νερού που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτοί οι στόχοι και οι προδιαγραφές θα χρησιμοποιηθούν για να περιγραφεί η επιθυμητή τελική κατάσταση μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τότε, καθίσταται δυνατός και ο έλεγχος του αναμενόμενου αποτελέσματος ενός έργου