Προσανατολισμός προβλήματος

Ο προσανατολισμός του προβλήματος μας δίνει μια ιδέα σχετικά με το πρόβλημα πολιτικής το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Προκειμένου να αναγνωριστούν βιώσιμες εναλλακτικές, απαιτείται μια συγκεκριμένη διατύπωση του προβλήματος. Για αυτόν το λόγο, χρειάζεται μια λεπτομερής ανάλυση που θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: