Συνήθως, αυτές οι μέθοδοι είναι οι πιο ακατάλληλες σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι αθροιστικές μέθοδοι ενέχουν περιορισμούς, ειδικά αυτές που παράγουν μεμονωμένες συνοπτικές τιμές, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη για τον υπεύθυνο τη λήψη μιας ισορροπημένης απόφασης που να υπολογίζει τα αποκλίνοντα ενδιαφέροντα μιας σειράς εμπλεκόμενων φορέων.