Η λέξη αβέβαιες δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει, σε γενικές γραμμές, να κάνουν τις επιλογές τους βάσει ανολοκλήρωτης γνώσης, ανάμεσα σε άλλες εναλλακτικές οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ως φυσικό αντικείμενο και των οποίων οι προβλεπόμενες συνέπειες θα εμφανιστούν -εάν εμφανιστούν- κάπου αόριστα στο μέλλον. Οι εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να συγκρίνονται, όχι μόνο βάσει των αναμενόμενων συνεπειών τους, αλλά επίσης και βάσει του επιπέδου αβεβαιότητάς τους.