Ορθή απάντηση: Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να εμπεριέχεται σε όλα τα στάδια της ΟΔΠΖ, περιλαμβανομένων της έναρξης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.