Ορθή απάντηση: β) Η δημόσια συμμετοχή κατά τα πρώιμα στάδια της ΟΔΠΖ συνεπάγεται οικονομικά κέρδη επειδή συνήθως με αυτήν αποτρέπονται οι δαπανηρές τροποποιήσεις στα έργα, αν και αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμα σχετικές καθυστερήσεις των έργων.