Ορθές απαντήσεις: α, γ

Επεξήγηση: η δημόσια συμμετοχή αποσκοπεί στο να παρέχει ένα πλαίσιο για την εμπλοκή των πραγματικών χρηστών, ή του κοινού, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την παράκτια ζώνη, προκειμένου να επιτευχθεί κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της παράκτιας κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο "Εισαγωγή στη δημόσια συμμετοχή".