Ορθή απάντηση: γ

Επεξήγηση: Οι βασικές αρχές δημόσιας συμμετοχής για πρωτοβουλίες της ΟΔΠΖ είναι οι ακόλουθες:


Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο "Δημόσια συμμετοχή και ΟΔΠΖ".