Ορθή απάντηση: H συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ομάδων στα έργα μειώνει τους κινδύνους που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή.