Δικαιοδοσία στο έργο

Το ευρύ κοινό δεν εμπλέκεται άμεσα στη δικαιοδοσία του έργου, παρόλο που έχει την ευκαιρία να κάνει σχόλια σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής της πρότασης. Οι απόψεις και οι ιδέες του κοινού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της τελικής απόφασης.

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην Αυστραλία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στη σημασία της δημόσιας συμμετοχής για αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τους σταθμούς ατομικής ενέργειας. Η Υπηρεσία αυτή πιστεύει ότι μόνο μέσω της δημόσιας συμμετοχής και της ορθής αναγνώρισης των συγκρουόμενων συμφερόντων, μπορεί να γίνει κατανοητή η πραγματική σπουδαιότητα της επιλεγείσας εναλλακτικής λύσης καθώς και η άμβλυνση των συγκρούσεων.