Επίλυση αντιπαραθέσεων

Ο σκοπός της επίλυσης αντιπαραθέσεων, υφιστάμενων ή πιθανών, με επίτευξη συμφωνίας ή συναίνεσης μέσω εθελοντικής συνεργάσιμης επίλυσης του προβλήματος. Συνεπώς, μειώνεται η καθυστέρηση και το κόστος των εναλλακτικών νομικών διαδικασιών. Επίσης, ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, χτίζεται εμπιστοσύνη και αναπτύσσονται λύσεις νικητή και για τις δύο πλευρές της αντιπαράθεσης. Πρόκειται για γενικό όρο που περιγράφει ένα μηχανισμό ο οποίος θεωρείται ως μια πλευρά της θεμελίωσης συναίνεσης. Σε μερικές περιπτώσεις, οι μέτοχοι επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, κάνοντας από κοινού διάγνωση του προβλήματος, ερευνώντας λύσεις και ευκαιρίες και κινούμενοι προς τις συμφωνίες τους. Στη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων μπορεί να περιλαμβάνεται ένας ουδέτερος μεσολαβητής που να στηρίζει ενεργά την επίλυση συγκρούσεων, συντονίζοντας τη διαδικασία διαπραγματεύσεων ή μεσολαβώντας άμεσα σε ουσιαστικά ζητήματα. Άλλες προσεγγίσεις συνήθως περιλαμβάνουν μια τρίτη ομάδα ειδικών ή διαιτησίας. Εάν συντονιστεί με ορθό τρόπο, η επίλυση των αντιπαραθέσεων μπορεί να προωθήσει μια πιο συνεργατική προσέγγιση. Μπορεί να αποτελέσει ένα εύπλαστο εργαλείο το οποίο, χρησιμοποιούμενο σωστά, εξαλείφει την πόλωση των ζητημάτων και μειώνει τις δαπάνες που συνήθως απαιτούνται σε μια μακροχρόνια νομική αντιδικία.