Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο ενισχύει τους κατοίκους της Ολλανδίας ώστε να έχουν κάποια πληροφόρηση για τη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων σχετικών με παράκτια ζητήματα. Υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος εντέλλεται να μην υλοποιούνται έργα εάν δεν έχει γίνει πρώτα μια ικανοποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βάσει τέτοιων νόμων, θα πρέπει να ζητείται η άποψη των ανθρώπων, να γίνονται ειδοποιήσεις και δημόσιες ακροάσεις και το αποτέλεσμα θα πρέπει να δημοσιοποιείται και να είναι κατανοητό από όλους. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των εκτιμήσεων καθώς και τις εναλλακτικές στην εκτέλεση του προγράμματος, περιλαμβανομένων και των μηδενικών εναλλακτικών οι οποίες αφορούν μια κατάσταση όπου δεν συμβαίνει τίποτα. Στην εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει, επίσης, να εξετάζεται η φύση και ο τρόπος αποζημίωσης ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν υποστεί κάποια ζημία εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου. Η εκπόνηση μιας ΕΠΕ, τα σχέδια καθώς και οι τελικές εκθέσεις μπορούν να συζητηθούν με το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι εμπλέκονται ενεργά στην εκτέλεση του σχεδιασμού και την παρακολούθηση του έργου. Στη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνονται πολιτικές, κανονισμοί και έργα.