Επιχειρήσεις

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις πρέπει βάσει ομοσπονδιακής νομοθεσίας να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ένας από τους λίγους νόμους που ασκεί μια άμεση επιρροή στη σύγχρονη Ρωσία είναι ο Νόμος για την Οικολογική Πραγματογνωμοσύνη (1995). Αυτός ο Νόμος ορίζει τις νομοθετικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση από την εξάλειψη των νομοθετικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων προς την πρόληψη τέτοιου είδους επιπτώσεων κατά τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Συνεπώς, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πριν από την ανάπτυξη ενός μεγάλου έργου. Εάν το έργο αφορά την ακτογραμμή, τότε τα θέματα που σχετίζονται με την ΟΔΠΖ είναι εξαιρετικά σημαντικά κατά την πορεία των διαδικασιών της ΜΠΕ. Βασικά θέματα στη διαδικασία της ΜΠΕ είναι: