Νομοθεσία

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά έγγραφα σύμφωνα με τα οποία να καθορίζονται ρητά όλες οι μέθοδοι, οι μορφές και οι διαδικασίες βάσει των οποίων θα έπρεπε να συμμετέχουν στην παράκτια διαχείριση οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διατάξεις σε ποικίλα έγγραφα οι οποίες επιτάσσουν ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εμπλέκουν και τους σχετιζόμενους φορείς. Το πρώτο είδος τέτοιων εγγράφων αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες.