Συναντήσεις

Για να γίνει αυτό, τα μέλη της EUCC-Πολωνίας θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με μέλη της τοπικής κοινωνίας και αγρότες προκειμένου να συζητηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Σχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα του Odra (ODNP). Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τους αγρότες σχετικά με τα αιτήματά τους καθώς και εξήγηση των ωφελειών που θα αποκομίσουν. Όλα αυτά είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έννοιες στο πλαίσιο των σχεδίων και των κατευθυντήριων γραμμών είναι κατανοητές από τους τοπικούς. Κύριος σκοπός σε αυτό το στάδιο, δεν είναι η σύνταξη ενός λεπτομερούς λειτουργικού εγγράφου, αλλά η εκπόνηση μιας άσκησης δημόσιας συμμετοχής και εμπλοκής των σχετιζόμενων φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η EUCC-Πολωνίας έχει ήδη οικοδομήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τοπικούς αγρότες σε επιλεγμένες περιοχές όπου λαμβάνει χώρα αειφορική γεωργία μικρής κλίμακας.

Το Natuurmonumenten και η EUCC θα βοηθήσουν την EUCC-Πολωνίας στις προετοιμασίες μιας τέτοιας άσκησης και στην αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της. Τα αποτελέσματα θα διανεμηθούν σε περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες για να επιδειχθούν τα οφέλη και οι δυνατότητες εμπλοκής των σχετιζόμενων φορέων στις διαδικασίες σχεδιασμού.