Ουδέτερη διαμεσολάβηση

Οι διαμεσολαβητές κανονικά διευθύνουν μια σειρά από ανοιχτές συναντήσεις σε διαφορετικά στάδια του έργου της διαδικασίας της ΟΔΠΖ και σταδιακά αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης διατηρώντας ουδέτερη στάση. Αυτό το επιτυγχάνουν με εστίαση των συναντήσεων στο χρόνο και στην ημερησία διάταξη, με χρήση ενεργών ακουστικών τεχνικών, με αναγνώριση των συναισθημάτων ως ενεργής επικοινωνίας, με εποικοδομητικό ορισμό των προβλημάτων και με σύνοψη και επιδίωξη συμφωνιών. Ένας εκπαιδευμένος και επιτυχημένος διαμεσολαβητής είναι συνήθως ικανός να διασφαλίσει αμεροληψία με τη δημιουργία ευκαιριών για εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Ο διαμεσολαβητής είναι σε θέση να το κάνει αυτό μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ντόπιος και που είναι ικανός να διατηρήσει την ουδετερότητά του καθ' όλη την περίοδο των διαπραγματεύσεων.