Συνεργασίες

Οι συνεργασίες πραγματοποιούνται προκειμένου να στηρίξουν τις διαδικασίες. Η μορφή των συνεργασιών αντανακλά το σκοπό του έργου και τη φύση της κάθε ενέργειας. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί οι συνεργασίες να είναι επίσημες ή ανεπίσημες, να εμπλέκουν όλους εκείνους οι οποίοι συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο ή να αναφέρονται μόνο σε εκείνους οι οποίοι συνιστούν επισήμως μια ομάδα πυρήνα που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαχείρισης του έργου. Η Αρχή Συνεργασιών -στην οποία συγκεντρώνονται οργανισμοί και άτομα που εργάζονται στενά μεταξύ τους για την επίτευξη κοινών στόχων- μερικές φορές εκφράζει τις απόψεις της μέσω στρογγυλών τραπεζιών με τους εμπλεκόμενους φορείς ή με ένα φόρουμ το οποίο ακολουθεί τις γνωστές δομές και διαδικασίες: ενδεχομένως ένα εκτελεστικό συμβούλιο, μια αντιπροσωπευτική συντονιστική επιτροπή, θεματικές ομάδες και ετήσιες συναντήσεις. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα ρυθμίζονται και συμφωνούνται μέσω συζητήσεων ανάμεσα στα βασικά μέρη και στην έσχατη των περιπτώσεων μέσω ευρύτερων συζητήσεων με κοινωνικές ομάδες και εκπροσώπους τους. Για τα προγράμματα ανάπλασης συνήθως απαιτείται η θεμελίωση επίσημων δομών, αλλά για μικρότερες πιο απλές ενέργειες, είναι κατάλληλες και ανεπίσημες δομές. Η προσέγγιση θα πρέπει να καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες:

Με τη συνεργασία θεμελιώνεται η δέσμευση ως προς το έργο από την αρχή και η ανάπτυξη συναινετικού κλίματος και κατανεμημένης λήψης αποφάσεων. Παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την κοινωνία, ένα σημείο εκκίνησης για ευρύτερη δικτύωση, και προσδιορίζει ξεκάθαρες δομές και υποχρεώσεις για δράση. Οι συνεργασίες συχνά λειτουργούν ως εργαλείο εύρεσης και δέσμευσης χρηματικών πόρων. Επίσης, παρέχουν ένα πλαίσιο υποστήριξης για εφαρμογή και ενθαρρύνουν τη συλλογική λήψη αποφάσεων.