Συνθήκη για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διασυνοριακού πλαισίου

H Συνθήκη για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διασυνοριακού πλαισίου ήταν η πρώτη διεθνής συμφωνία, στην οποία καταγράφηκαν τα δικαιώματα του κοινού ως προς την πρόσβαση στην πληροφόρηση για μια προτεινόμενη δραστηριότητα και αποδοχή των συσχετιζόμενων με αυτή λύσεων.

Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή έχουν εφαρμόσει μια διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρέχοντας δυνατότητες για Δημόσια Συμμετοχή στην όλη διαδικασία. Η συνθήκη εδραιώνει τα ακόλουθα:

Το έγγραφο αφορά δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να έχουν σημαντική διασυνοριακή επιρροή. Οι δραστηριότητες αυτές παρατίθενται στο παράρτημα της Συνθήκης. Τα δικαιώματα αφορούν και το κοινό των "χωρών προέλευσης της επίδρασης", αλλά και το κράτος το οποίο επηρεάζεται.