Συνθήκη για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, για τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και για την Πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Η δημόσια συμμετοχή όσον αφορά τη συζήτηση για προγραμματισμένα έργα εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, καθώς επίσης και παγκοσμίως. Ωστόσο, η δημόσια συμμετοχή ως προς την ανάπτυξη πολιτικής και αποδοχής των νομικών κανονισμών δεν είναι ακόμη οικεία στην πλειονότητα των κρατών. Αυτές οι μορφές συμμετοχής καταχωρούνται λεπτομερώς στο βασικό έγγραφο με τίτλο - "Η Συνθήκη για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, στη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και για Πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο"

Η συνθήκη καταγράφει ένα σύστημα αρχών και θέσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των πολιτών ως προς τα ακόλουθα: