Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων δεδομένων στη διαδικασία της ΟΔΠΖ

Η δημόσια συμμετοχή παρέχει αυξημένα σύνολα δεδομένων σχετικά με τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες της περιοχής, τα οποία μπορεί να είναι ουσιώδη για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, και μπορεί να μην είχαν ανιχνευθεί από τους τεχνικούς που διεξάγουν τις έρευνες. Μια περιοχή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επιρρεπής στις πλημμύρες υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό ίσως δεν θα ήταν δυνατό να ανιχνευθεί εάν η έρευνα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Εντούτοις, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες, τις οποίες ο σχεδιαστής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για το σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Σύμφωνα με τον Budd (1999), η δημόσια συμμετοχή και διαβούλευση είναι μια ευκαιρία για να αναζητηθεί η "κρυμμένη" γνώση της ευρύτερης κοινωνίας και των βασικών τους ανησυχιών.