Περιβαλλοντική Προστασία

Η Αρχή 10 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΡΙΟ συστήνει τη δημόσια συμμετοχή ως μέσο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων:

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών στο κατάλληλο βέβαια επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, το κοινό θα πρέπει να έχει κατάλληλη πρόσβαση στα κρατικά αρχεία πληροφόρησης για το περιβάλλον -που αφορά και την ενημέρωση για επικίνδυνα υλικά και δραστηριότητες μέσα στις κοινωνίες τους- καθώς και να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κράτη θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη δημόσια ενημέρωση και συμμετοχή διαθέτοντας ευρέως τις πληροφορίες. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχεται αποτελεσματική πρόσβαση στα δικαστικά και διοικητικά πρακτικά, που αφορούν θέματα αποκατάστασης και θεραπείας.

Η κοινή γνώμη μπορεί να εξασφαλίσει τα κέρδη συντήρησης με ολοκληρωτική αντίσταση εναντίον μιας ακατάλληλης ανάπτυξης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η διατήρηση υγροτόπου στο Δέλτα του Ποταμού Dniester, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ στην Ουκρανία.

Παράδειγμα: Διατήρηση υγροτόπων στο Δέλτα του Ποταμού Dniester, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ

Κατά την έναρξη του έργου, οι σχεδιαστές του έθεσαν ως γενικό σκοπό του να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στα ενδιαφέροντα των τοπικών κατοίκων, την ικανότητα του οικοσυστήματος αλλά και την αναγκαιότητα διαφύλαξης της βιολογικής ομάδας γονιδίων των υγροτόπων του Δέλτα του Dniester.

Για την επίτευξη του γενικού σκοπού, τέθηκαν οι ακόλουθοι άμεσοι στόχοι:

  • Να ασκηθεί πίεση στη διοίκηση των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Dniester που είναι αρμόδια για το φράγμα ώστε αυτό να λειτουργήσει υπό το καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, έτσι ώστε η ροή του νερού από τη φραγμαλίμνη να είναι τέτοια που να βοηθάει στη διατήρηση (ή να έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις) της βιοποικιλότητα του Δέλτα.
  • Να σταματήσει η περαιτέρω επέκταση των δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας και των καλλιεργούμενων εδαφών εις βάρος των υγροτοπικών εκτάσεων.
  • Να σταματήσει η χρήση φυτοφαρμάκων και ορυκτών λιπασμάτων σε έκταση 2 χλμ. η οποία αποτελεί ζώνη προστασίας του ποταμού. Επίσης, να μεταφερθούν οι συγκεντρώσεις επικίνδυνων χημικών ουσιών πέρα από τα όρια της υδατικής ζώνης προστασίας.
  • Να σταματήσουν οι εργασίες εκσκαφής άμμου και αμμοχάλικου στον κύριο κλάδο του Ποταμού Dniester, καθώς και η συγκέντρωσή τους κοντά στις όχθες και το δέλτα του ποταμού.
  • Να ιδρυθεί η προστατευόμενη φυσική περιοχή προκειμένου να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί το πιο πολύτιμο κομμάτι του δέλτα όπου απαντώνται σπάνια είδη πουλιών και θηλαστικών.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ήταν οι ακόλουθοι:

  • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης των υποβαθμισμένων υγροτόπων στο δέλτα.
  • Ίδρυση του Εθνικού Πάρκου "Nizhnednestrovsky".
  • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της περιοχής.
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στους νέους.
  • Φύτευση δένδρων και θάμνων στην περιοχή του δέλτα και στα γειτονικά χωριά.