Πρόβλεψη επιπτώσεων και προετοιμασία εκπόνησης της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία του σχετικά με τον τόπο του, το κοινό μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, για παράδειγμα, στην αναγνώριση των κοινωνικών δομών και αναγκών σύμφωνα με τις πολιτιστικές αξίες. Το κοινό μπορεί, επίσης, να προσφέρει τη βοήθειά του με το να εκφράσει την άποψή του για τη σημασία των επιπτώσεων. Εξίσου σημαντικός ρόλος του κοινού είναι και αυτός της αναγνώρισης αποδεκτών μέτρων μετριασμού. Η εμπλοκή του κοινού κατά το στάδιο αυτό θα πρέπει να οδηγεί στη βελτιωμένη ποιότητα και την αποδοχή της επίσημης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.