Παροχή πληροφοριών

Σε όλα τα έργα και τα προγράμματα περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών στο κοινό. Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

Υπάρχουν πολλές τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη ενός μηνύματος. Ανάλογα με το ακροατήριο-στόχο και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία διαφορετικών μέσων: