Νομικές απαιτήσεις

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί έχουν νομική βάση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή την εθνική νομοθεσία. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα νόμιμο δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση την οποία κατέχουν δημόσιες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 90/313. Μια προσεχής Οδηγία αναμένεται να καθιερώσει τη δημόσια συμμετοχή ως ένα σημαντικό συστατικό της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει, επίσης, αποφασίσει να υποστηρίξει τη Συνθήκη για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή και την Πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο, η οποία συμφωνήθηκε στο ¶αρχους, Δανία, τον Ιούνιο του 1998.