Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση αποτελεί, και στο πλαίσιο των επίσημων απαιτήσεων αλλά και στην πράξη, το πιο παραμελημένο στάδιο της διαδικασίας της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Παρόλα αυτά, η παρακολούθηση ενός έργου για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα, είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική για την ελαχιστοποίηση των πραγματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να βελτιωθεί η ποιότητα των προβλέψεων σχετικά με μελλοντικές προτάσεις. Με την εξέλιξη των περιβαλλοντικών διαχειριστικών συστημάτων, η παρακολούθηση γίνεται ολοένα και πιο συχνή, αν και συχνά δεν συνδέεται άμεσα με την ΕΠΕ.

Η δημόσια συμμετοχή θα πρέπει να συνεχίζεται καθ' όλη την εφαρμογή του έργου, έχοντας ως σκοπό τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης προς τον υπεύθυνο του έργου μέσα από τη διεύρυνση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης από ανεξάρτητη αρχή.