Άλλα οφέλη της Δημόσιας Συμμετοχής

Η αποτελεσματική διαβούλευση της κοινωνίας κατά το αρχικό στάδιο του έργου δημιουργεί ένα αίσθημα ιδιοκτησίας (κοινή υποχρέωση, εμπλοκή) ως προς το έργο. Παρέχει την ευκαιρία να μεταβιβαστούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις μιας πρότασης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά συνέπεια ενισχύει την πολιτική αξιοπιστία. Επιπλέον, αποτελεί ένα μέσο διασφάλισης πλήρους μετριασμού των σημαντικών επιπτώσεων, περιλαμβανομένου του καθήκοντος προσεκτικής εξέτασης των πιθανών εναλλακτικών (Budd, 1999).

Η εφαρμογή δημοκρατικών ιδεών στα έργα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΔΠΖ) ενισχύει τις βασικές αρχές και τις πρακτικές της αυτό-διαχείρισης, ισχυροποιώντας κατά συνέπεια τη νομιμότητα ενός κρατικού προγράμματος ΔΠΖ. Επιπλέον, η αποδοχή του κοινού ως ενός πολύτιμου συνεργάτη στη διαδικασία ΔΠΖ είναι δυνατό να εμπνεύσει τη συνεργασία ανάμεσα στους πολίτες, το κράτος τους και τις βιομηχανίες, γεγονός που είναι ουσιαστικό για την επιτυχία ενός κανονιστικού συστήματος.