Συμμετοχή

Ως συμμετοχή ορίζεται η εμπλοκή και η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ομάδων πολιτών και άλλων κρατικών οργανισμών ή φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των ακτών. Στις δομές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία της συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνονται βασικές ηγετικές ομάδες σημαντικών εμπλεκόμενων φορέων, γενικά φόρουμ τακτικών συναντήσεων, τεχνικές ομάδες συζήτησης, ενημερωτικά δελτία και ποικίλες θεματικές ομάδες κατά περίπτωση.

(Από: King 1996)