Καθορισμός της Μορφής Συμμετοχής

Ένα από τα σημαντικά βήματα της διαδικασίας της δημόσιας συμμετοχής είναι να συζητηθεί και να συμφωνηθεί ο τύπος και η μορφή της συμμετοχής σε όσο γίνεται πιο αρχικό στάδιο. Οι μορφές συμμετοχής μπορεί να ποικίλλουν από την ελάχιστη διαβούλευση μέσω κοινής εργασίας έως την κοινή λήψη αποφάσεων με διαφορετικές βαθμίδες εξουσιοδότησης.Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δυνατό να απαιτούν διαφορετικούς μηχανισμούς. Υπάρχουν ποικίλα πρότυπα, τα οποία βοηθούν στην εξήγηση των επιλογών και γύρω από τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν τα προγράμματα και μηχανισμοί για επιλεγμένη εμπλοκή. Ως αποτέλεσμα του έργου Επίδειξης της Ε.Ε., έχει υιοθετηθεί ένα μοντέλο "συνεργασίας", το οποίο αναγνωρίζει τις ακόλουθες μορφές συμμετοχής:

Για όλα αυτά δεν γίνεται ένας άκαμπτος διαχωρισμός, αλλά λαμβάνονται συνολικά ως επιλογές, όπου το κάθε στάδιο εξαρτάται από το προηγούμενό του. Κατά συνέπεια, η παροχή και η λήψη πληροφόρησης περιλαμβάνουν συμβατικές διαβουλεύσεις, ενώ η γνήσια συμμετοχή στηρίζεται σε αυτές και προχωρά παράλληλα προς μια κοινή εργασία και κοινή λήψη αποφάσεων.


Σύμφωνα με:

Πρόγραμμα Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 1997-1999