Στρατηγική συμμετοχής

Οι περιστάσεις ποικίλουν τόσο πολύ ώστε να μην υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής συμμετοχής. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες γενικές αρχές και βήματα τα οποία συνιστούνται για μια γενική καθοδήγηση.

Η προετοιμασία στρατηγικής της συμμετοχής προϋποθέτει τον καθορισμό των γενικών στόχων και προσέγγιση στο πρόγραμμα συμμετοχής. Περιλαμβάνονται:

 • Προσδιορισμός των βασικών εμπλεκόμενων ομάδων και των μηχανισμών για τη συμμετοχή τους.
 • Προσδιορισμός του τόπου και του τρόπου για τις δραστηριότητες της δημόσιας συμμετοχής.
 • Κατάλληλοι μηχανισμοί που επιλέγονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες / γεγονότα.
 • Εκτίμηση και κατανομή του προϋπολογισμού.
 • Επιλογή υπεύθυνου του προγράμματος και χρονικού πλαισίου.
 • Περιγραφή του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει:
  - εισαγωγή και στόχους,
  - μελέτη περιοχής και περιγραφή έργου,
  - πλαίσιο λήψης αποφάσεων,
  - πεδίο εμπλεκόμενων φορέων,
  - ανάγκες πληροφόρησης / βασικά ζητήματα,
  - μηχανισμούς συμμετοχής που θα χρησιμοποιηθούν,
  - ημερομηνίες-ορόσημο και πρόγραμμα των κύριων δραστηριοτήτων,
  - προϋπολογισμό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν την ανάγκη για:

 • Εξέταση της στρατηγικής της συμμετοχής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με το τεχνικό πρόγραμμα έτσι ώστε τα δύο να συνδυαστούν.
 • Εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων σχετιζόμενων φορέων κατά την έναρξη και επίτευξη γενικής συμφωνίας για την προσέγγιση.
 • Ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες συμμετοχής του όταν η διαδικασία σχεδιασμού θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει.
 • Ρεαλισμό, εστίαση στην ουσία και διασαφήνιση του σκοπού. Απαιτείται διπλωματία στους χειρισμούς και παράλληλα συνεχής ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Μια ορθή στρατηγική που ενθαρρύνει τη συμμετοχή θα πρέπει:

 • να είναι κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι χαρτί -θα πρέπει να αντανακλά τη μορφή και το ύφος της διαδικασίας που επιδιώκεται,
 • να παρουσιάζει τους γενικούς θεμελιώδεις κανόνες για συνεργασία,
 • να είναι άκρως αντιπροσωπευτική όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
 • να διακρίνεται από ανοιχτές και διάφανες διαδικασίες,
 • να είναι ευέλικτη στη λειτουργία,
 • να έχει επαρκή προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση των στόχων.

Σύμφωνα με:

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Επίδειξη της ΟΔΠΖ. Συμμετοχή στις διαδικασίες της ΟΔΠΖ: μηχανισμός και διαδικασίες που απαιτούνται.