Κοινό

Έννοιες όπως "κοινό" και "ενδιαφερόμενο κοινό" χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πολιτών εκείνων οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από ένα έργο και δεν περιβάλλονται από διοικητικές αρμοδιότητες, αλλά συμμετέχουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής αυτών.

Το "κοινό" αποτελείται από μία ή αρκετές φυσικές ή νομικές οντότητες, εξαιρουμένων ατόμων ή οργανισμών οι οποίοι είναι επισήμως υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως:

Μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στην έννοια "κοινό" και "ενδιαφερόμενο κοινό". Ο όρος "ενδιαφερόμενο κοινό" έχει έναν περιοριστικό χαρακτήρα με την έννοια ότι το κοινό είναι αυτό που, υποθετικά, είναι οργανωμένο και ορθά ενημερωμένο και σχετίζεται μόνο με ένα συγκεκριμένο έργο ή θέμα. Ο όρος "κοινό" μπορεί να συνδέεται με όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συνήθως δεν είναι ορθά ενημερωμένοι και εμπλέκονται μόνο έμμεσα στη λήψη αποφάσεων.