Αναθεώρηση της έκθεσης για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κατά το στάδιο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να προωθήσει τις απόψεις του άμεσα στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με κάποια συστήματα, η διαδικασία της αναθεώρησης επιτρέπει στο κοινό να θέσει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της εκτίμησης μέσω προσδιορισμού παραλείψεων και ανακριβειών στην Έκθεση Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, το κοινό έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να σχολιάσει τα θέματα που θα ανακύψουν.