Επιλογή των ορθών τεχνικών

Υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών που ταξινομούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη μορφή συμμετοχής. Στα βασικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Οι πιθανοί μηχανισμοί θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την εφαρμογή τους. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση του σκοπού, των ομάδων στόχων, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, της αξιοπιστίας, του συγχρονισμού, της αξίας ανατροφοδότησης, των πόρων και του στρατηγικού ρόλου.

Οι κατάλληλες τεχνικές θα πρέπει να προσαρμόζονται και να εναρμονίζονται με τις τοπικές περιστάσεις, τα ζητήματα και τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων.