Ανάλυση

Με την ανάλυση προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και οι εναλλακτικές που θα πρέπει να αξιολογηθούν σε μια Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την εκτίμηση.