Διάγνωση

Η αντίληψη του κοινού σχετικά με τη σημασία των επιπτώσεων αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση σε σχέση με την ανάγκη για μια Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, αναζητείται άμεσα η κοινή γνώμη, αλλά πιο συχνά συμβαίνει να λαμβάνονται οι αποφάσεις οριοθέτησης χωρίς τα άμεσα δεδομένα της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία για έργα αστικής ανάπτυξης και για παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τις αποφάσεις οριοθέτησης, οι τοπικές αρχές για το σχεδιασμό επηρεάστηκαν από την τοπική αντίδραση στο 33% των περιπτώσεων, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα δεδομένα από την κοινή γνώμη