Συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες από όσο πιο νωρίς γίνεται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ειδικής ανάλυσης των επιπτώσεων ή μέσω δικτύωσης και επαφών.

Ένας κατάλογος εμπλεκόμενων ομάδων που πρέπει να προσκληθούν στο διάλογο της ΟΔΠΖ, θα πρέπει να περιλαμβάνει κυβερνητικούς εκπροσώπους καθώς και εκπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα και από ομάδες ΜΚΟ. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, χρήστες πόρων, επιχειρηματίες κ.ά.

Οι εμπλεκόμενες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής και κανόνων για τη χρήση των πόρων στις παράκτιες ζώνες, είναι οι πιο κατάλληλες για να στηρίξουν αυτές τις περιοχές. Για να επιτευχθεί ποιότητα, αποδοτικότητα αλλά και μια δίκαιη ισορροπία στις διαχειριστικές προτάσεις, θα πρέπει η δημόσια συμμετοχή να ενσωματωθεί πλήρως στις διαχειριστικές διαδικασίες.

Υπάρχουν βασικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες τους οποίους προτείνει ο Πανευρωπαϊκός Κώδικας Επαφών για τις Παράκτιες Ζώνες:

Γεωργία
Προστασία παράκτιας ζώνης
Άμυνα (προστασία)
Ενέργεια
Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
Διαχείριση δασών
Βιομηχανία
Τουρισμός και αναψυχή
Μεταφορές-Συγκοινωνίες
Χωροταξία και Πολεοδομία
Διαχείριση Υδάτων