Αειφορική ανάπτυξη

H δημόσια συμμετοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, δηλαδή στην ενίσχυση της αειφορικής ανάπτυξης λειτουργώντας ως ενισχυτικό εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αειφορική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενσωμάτωσης όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό έχει διατυπωθεί ορθά από τα Ηνωμένα Έθνη:

"Παρά τον περιφερειακό της χαρακτήρα, η Συνθήκη του ¶αρχους έχει παγκόσμια σημασία. Αποτελεί την πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη της Αρχής 10 της Διακήρυξης του Ρίο, σύμφωνα με την οποία εντείνεται η ανάγκη για συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και για πρόσβαση στην πληροφόρηση που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές. Για αυτό, είναι και το πιο φιλόδοξο τόλμημα στο πεδίο της 'περιβαλλοντικής δημοκρατίας' η οποία έως τώρα ήταν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών"

Kofi A. Annan,
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
Εισαγωγή στη Συνθήκη του ¶αρχους

 

Παράδειγμα: Παρουσίαση της Συνθήκης του ¶αρχους

Η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων του ΟΗΕ (UNECE: United Nations Economic Commission for Europe) για την Πρόσβαση στην Ενημέρωση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα, υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη ¶αρχους της Δανίας στο πλαίσιο της 4ης Υπουργικής Διάσκεψης για το 'Περιβάλλον στην Ευρώπη'.

Η Συνθήκη του ¶αρχους αποτελεί ένα νέο είδος περιβαλλοντικής συμφωνίας. Συνδέει τα περιβαλλοντικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναγνωρίζει το γεγονός ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στις μελλοντικές γενεές. Καθιερώνει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων ως μέσου για την επίτευξη αειφορικής ανάπτυξης. Συνδέει την κυβερνητική ευθύνη και την περιβαλλοντική προστασία. Εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κοινού και των δημόσιων αρχών σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και προωθεί μια νέα διαδικασία δημόσιας συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών.

Βασικό αντικείμενο της Συνθήκης του ¶αρχους είναι η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις. Η Συνθήκη δεν αποτελεί μόνο μια περιβαλλοντική συμφωνία, αλλά επίσης και μια Σύμβαση για την κυβερνητική υποχρέωση, τη διαφάνεια και την ευαισθησία ανταπόκρισης. H Σύμβαση του ¶αρχους αναγνωρίζει τα δικαιώματα του κοινού και επιβάλλει στα Μέρη και τις δημόσιες αρχές υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη δημόσια συμμετοχή και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Σύμβασης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.unece.org/env/pp/contentofaarhus.htm/

Από την υπογραφή της Σύμβασης και έπειτα, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των Μερών που υπέγραψαν. Αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών ήταν να ιδρυθούν πέντε άξονες δράσης και ομάδες εργασίας σχετικά με θέματα συμμόρφωσης, διαρροή ρυπογόνων ουσιών και μεταφορά ρυθμιστών, με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,εργαλεία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κατά τη Συνάντηση των Μερών εξετάστηκε επίσης και το ζήτημα της στρατηγικής εκτίμησης του περιβάλλοντος και τα Μέρη δεσμεύτηκαν να σχεδιάσουν ένα νέο πρωτόκολλο για το ζήτημα αυτό.

Ζητήθηκε από δεκαέξι χώρες να επικυρώσουν, να εγκρίνουν, να αποδεχτούν ή να προσχωρήσουν στη Συνθήκη προκειμένου να προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Σε αυτό το θέμα υπήρξε σχετικά μια ραγδαία πρόοδος. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001. Για πρόσφατες επικαιροποιήσεις και νέα επισκεφθείτε το: www.unece.org/env/pp/