Συμβολική συμμετοχή

Εκτίμηση της κοινής γνώμης

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ζητά πληροφορίες ή προσκαλεί το κοινό να εκφράσει την άποψή του προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και να εξεταστούν πιο ουσιαστικά τα θέματα που συζητήθηκαν. Περιλαμβάνονται:

Διάδοση πληροφορίας.

Ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στον υπεύθυνο ανάπτυξης και το κοινό είναι να διατηρούνται τα εμπλεκόμενα μέρη ενήμερα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χωρίς όμως να τους δίνεται η δυνατότητα να σχολιάσουν ή να συμμετέχουν. Περιλαμβάνονται: