Ελλιπής συμμετοχή

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι αντιπροσωπεύουν οι εμπλεκόμενες ομάδες σε καθεμία ιδιαίτερη κατάσταση. Ο κίνδυνος εστίασης σε κάποιες ομάδες ενδιαφέροντος συχνά προέρχεται από την παρανόηση της ταυτότητας αυτών των 'βασικών εμπλεκόμενων ομάδων'. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερης σημασίας η καλύτερη κατανόηση των τοπικών σχέσεων των παραγόντων. Ο πιο 'θορυβώδης' δεν είναι απαραίτητα και ο πιο αντιπροσωπευτικός. Κατά συνέπεια, μια κοινωνική εκτίμηση κατά το αρχικό στάδιο μπορεί να διευκολύνει τη σύσταση μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας εταίρων, δηλαδή αυτό που συχνά ονομάζεται "εμπλεκόμενοι κοινωνικοί φορείς".