Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Πολωνία

Η δημόσια συμμετοχή στο έργο για το Πάρκο Φύσης του Δέλτα του Odra [Odra Delta Nature Park Project (ODNP)]

Η υλοποίηση του έργου ODNP έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2002 από την EUCC-Πολωνίας και το Vereniging Natuurmonumenten σε συνεργασία με την EUCC-Διεθνής Ένωση για την Παράκτια Ζώνη, με τη στήριξη του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, Διαχείρισης Φύσης και Αλιείας και του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος PIN-Matra.

Εισαγωγή

Το Δέλτα του Odra είναι μια εκτενής λιμνοθάλασσα που περιβάλλεται από μεγάλους υγροτόπους και μικρά χωριά σε ένα αγροτικό τοπίο με υψηλές φυσικές αξίες. Το Πολωνικό μέρος του Δέλτα του Odra καλύπτει μια περιοχή περίπου 2.900 χλμ. και είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Το βορειο-ανατολικό μέρος του Δέλτα του Odra αποτελεί προστατευόμενη περιοχή καθώς εκεί βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Wolinski. Το Δέλτα του Odra είναι μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου (EECONET). Είναι μία από τις πιο σημαντικές περιοχές ανάπαυσης πουλιών στη μεταναστευτική τους διαδρομή από τη Δύση έως την Παλαιοαρκτική. Αποτελεί ένα σπουδαίο σύνδεσμο για τα μεταναστευτικά πουλιά ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Τέλος, είναι, και η πρώτη περιοχή που θα προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000 της Ε.Ε.από την Πολωνία.

Περίληψη έργου

"Πάρκο Φύσης του Δέλτα του Odra - Odra Delta Nature Park (ODNP): "Παρουσίαση ενεργής διαχείρισης της φύσης ως μέσου για αειφορική ανάπτυξη". Πρόκειται για ένα έργο που θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την καθιέρωση της πρώτης ιδιωτικής προστατευόμενης περιοχής στην Πολωνία. Αρχικά, το πάρκο θα περιλαμβάνει εδάφη που ανήκουν στην EUCC-Πολωνία (περίπου 1.000 εκτάρια προς το παρόν), αν και αποσκοπεί να περιλάβει μελλοντικά τα περιβάλλοντα ιδιωτικά εδάφη. Πρακτικές αειφορικής γεωργίας με πολλές εκπαιδευτικές πτυχές, δυνατότητες αναψυχής και κατάλληλη διαχείριση του νερού είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα, καθώς θα συνεισφέρουν περαιτέρω στη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των τοπικών κοινωνιών γύρω από το Εθνικό Πάρκο.

Η έκβαση του έργου θα είναι βασικά η ακόλουθη:

  • Ενσωμάτωση απαραίτητων πτυχών των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τους Οικοτόπους και για τα Πουλιά.
  • Ενημέρωση του κοινού της Westpomeranian Vojvodship σχετικά με αυτές τις Οδηγίες.
  • Προώθηση μιας αειφορικής σχέσης ανάμεσα στη γεωργία, τον τουρισμό και τη διαχείριση φύσης.
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής μεμονωμένων γεωργών και τοπικών κοινωνιών, δηλαδή ομάδων οι οποίες θα μπορούσαν να περιθωριοποιηθούν πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά στην περίπτωση που υπάρξει μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στο Δέλτα του Odra.
  • Ενδυνάμωση της θεσμικής και λειτουργικής ικανότητας της ΕUCC-Πολωνίας μέσω ανταλλαγής δεξιοτήτων στον τομέα διαχείρισης, επικοινωνίας, συμμετοχής εμπλεκόμενων ομάδων και λοιπής τεχνογνωσίας και πείρας, που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της φύσης.
  • Επίσης, καθιστά τη σχέση ανάμεσα στο ODNP και την EUCC-Πολωνίας, ως μια ηγετική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες στα πεδία διαχείρισης της φύσης, τουρισμού και αειφορικής γεωργίας ένα παράδειγμα καλής ανάπτυξης. Το έργο επίσης θα παρουσιαστεί στους φοιτητές από την Πολωνία και άλλες χώρες της E.E.
  • Ανταλλαγή γνώσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης με την ένωση του Natuurmonumenten και της EUCC-Πολωνίας ως προς την καθιέρωση του Πάρκου Φύσης.

Ενέργειες για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων

Για την επίτευξη των στόχων στο πεδίο της δημόσιας συμμετοχής, η EUCC-Πολωνίας ξεκίνησε τις ενέργειες συμμετοχής των εμπλεκόμενων ομάδων. Η ανάπτυξη μιας καλής στρατηγικής επικοινωνίας πρέπει να προηγηθεί της καθιέρωσης του Πάρκου. Σκοπός είναι να αναδειχθεί το πώς μπορεί να συνδυαστεί η διαχείριση της υγροτοπικής φύσης με την αειφορική γεωργία και τον τουρισμό, προκειμένου να παραχθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο εισόδημα για τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των τοπικών κοινωνιών. Η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις θα βοηθήσουν τους επισκέπτες ώστε να κατανοήσουν τα προβλήματα της αειφορικής ανάπτυξης της φύσης, καθώς επίσης και να κατανοήσουν την αποστολή του Εθνικού Πάρκου. Η EUCC-Πολωνίας θα παραγάγει ένα έντυπο που επιδεικνύει πώς το Δίκτυο Natura 2000 μπορεί να προωθήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, θα οργανώσει τοπικές ακροάσεις παρουσίασης του έργου στο κοινό.

Τέλος, θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με τις σχετικές εμπλεκόμενες ομάδες, ένα επίσημο έγγραφο που θα περιλαμβάνει οδηγίες και συστάσεις για τη γεωργία (υπερβόσκηση, κίνηση, επικουρική πολιτιστική καλλιέργεια), τον τουρισμό (οικολογικές και αγροπεριβαλλοντικές πτυχές, εκπαιδευτικός τουρισμός) και την υδατική και εδαφική διαχείριση στο πλαίσιο του ODNP και των περιχώρων του.

Άλλες ενέργειες σχετικές με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων είναι:

 

Αποτελέσματα

Το φυσικό επακόλουθο μετά την εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τη Δημόσια Συμμετοχή και με άλλους στόχους του ODNP, είναι η καθιέρωση της πρώτης ιδιωτικής προστατευόμενης περιοχής του ΠΑΡΚΟΥ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ODRA μέσα στο 2005.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω