Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Τουρκία

Η δημόσια ενημέρωση και συμμετοχή στις παράκτιες περιοχές της Τουρκίας χρειάζονται μεγαλύτερη προώθηση, αν και εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο και γίνονται πιο αποτελεσματικές σε όλη τη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε με την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, τυπικές συναντήσεις από τους μητροπολιτικούς δήμους προκειμένου να συζητήσουν μαζί με το κοινό τα εν εξελίξει αλλά και τα προγραμματισμένα για το μέλλον έργα. Επιπλέον, η νομοθεσία σχετικά με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) έθεσε ως προϋπόθεση τη δημόσια πληροφορία και συμμετοχή κατά την προετοιμασία της έκθεσης της ΕΠΕ.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Στην Τουρκία, απαιτείται μια ΕΠΕ για παράκτιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και δραστηριότητες που αφορούν τις εγκαταστάσεις θερμικής και πυρηνικής ενέργειας, τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, τα μικρά και μεγάλα λιμάνια, τις εργασίες αποκατάστασης και εκβάθυνση με βυθοκόρο, τους αγωγούς πετρελαίου και αερίου. Επίσης, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τα συνεργεία σκαφών, την παραγωγή υδρογονανθράκων από την ανοικτή θάλασσα, την εξαγωγή πετρελαίου από τη θάλασσα. Τέλος, περιλαμβάνονται και οι διάφορες βαριές βιομηχανίες που βρίσκονται στην ακτή αλλά και σε άλλες περιοχές, τα ναυπηγεία, οι εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής, οι βιομηχανίες αλιείας, οι εγκαταστάσεις υποδοχής ύδατος έρματος, τα αλιευτικά λιμάνια, οι παράκτιες και θαλάσσιες υποδομές, οι θαλάσσιες εκβολές, οι κυματοθραύστες και οι μαρίνες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ΕΠΕ, κατά τη διάρκεια της μελέτης της ΕΠΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση για να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με το έργο που εξετάζεται και να ληφθεί υπόψη η δημόσια άποψη για το έργο αυτό. Εάν κριθεί απαραίτητο, η πρόταση του έργου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ακολουθήσει μια δεύτερη συνάντηση με το κοινό. Εντούτοις, η συμμετοχή του κοινού είναι περιορισμένη και η άποψή τους συνήθως δεν εξετάζεται καλά από τους διοικητικούς υπεύθυνους.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Οι ΜΚΟ έχουν διαδραματίσει σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση της δημόσιας ενημέρωσης και συμμετοχής στις παράκτιες περιοχές. Παρόλα αυτά, οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν ακόμη την απαραίτητη γνώση σχετικά με τα θέματα δημόσιας συμμετοχής και εφαρμογής της.

Στην Τουρκία, θα μπορούσαν να αναγνωριστούν οι ακόλουθες ανάγκες:

  • Για ενημέρωση σχετική με τη σπουδαιότητα και τις ωφέλειες που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή.
  • Για την ενθάρρυνση των ατόμων προκειμένου να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
  • Για να πειστούν οι υπεύθυνοι διοίκησης και σχεδιασμού ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη δημόσια άποψη
  • Για να γίνουν πιο διάφανες οι διαδικασίες αποφάσεων.

Παράδειγμα: εκροή αποβλήτων στη θάλασσα, Πόλη Αντάλεια, Τουρκία

Το 1996, ξεκίνησε η υλοποίηση ενός έργου, με συγχρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Μητροπολιτικού Δήμου της Αττάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η υποδομή επεξεργασίας ύδατος και αποβλήτων της Αττάλειας. Ένα μέρος αυτού του έργου περιλάμβανε συστήματα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων. Σχεδιάστηκε μια αρχική εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και αργότερα ένα σύστημα με σκοπό την επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων.

Μερικοί από τους πολίτες της Αντάλειας καθώς και τοπικές ΜΚΟ επέμειναν ότι υπάρχει ανάγκη για ένα επίπεδο ταχείας και υψηλότερης επεξεργασίας των αποβλήτων, διότι πιστεύουν ότι η προγραμματισμένη χαμηλού επιπέδου επεξεργασία θα ρυπάνει το θαλάσσιο περιβάλλον. Εντούτοις, ειδικοί διεθνώς εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Τράπεζα καθώς και από το Πανεπιστήμιο Akdeniz διερεύνησαν την κατάσταση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προγραμματισμένη, χαμηλού επιπέδου, επεξεργασία των αποβλήτων αρκεί για τα πρώτα στάδια της λειτουργίας. Για πολιτικούς λόγους, κάποιοι διοικητικοί υπεύθυνοι τοπικής εμβέλειας υποστήριξαν την άποψη του κοινού.

Ως αποτέλεσμα, το έργο τροποποιήθηκε με προσθήκη μονάδων βιολογικής επεξεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερης ποιότητας επεξεργασία των αποβλήτων. Κατασκευάστηκαν οι μονάδες βιολογικής επεξεργασίας οι οποίες μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν να λειτουργούν. Ωστόσο, τέτοιες περίπλοκες και δαπανηρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν είναι βιώσιμες στην Τουρκία λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών κεφαλαίων και εμπειρίας.

 

 

Βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ΟΔΠΖ

Η Αντάλειας αποτελεί ένα γνωστό και σπουδαίο τουριστικό κέντρο της Τουρκίας. Στην περιοχή της Αντάλειας φιλοξενούνται περίπου 4 εκατομμύρια αλλοδαποί επισκέπτες ετησίως και κατά συνέπεια ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για τους επενδυτές και για τον τοπικό πληθυσμό. Οι όμορφες παραλίες και τα καθαρά νερά της θάλασσας αποτελούν πόλο έλξης τουριστών. Κατά συνέπεια, θεωρείται απαραίτητη η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης προκειμένου να διατηρηθούν όλες οι φυσικές ομορφιές και να επιτευχθεί αειφορικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Μια καλή υποδομή παίζει ζωτικό ρόλο στην επεξεργασία και τη διάθεση όλων των τύπων αποβλήτων και εκροών αποχέτευσης. Ο τοπικός πληθυσμός και οι ΜΚΟ στην Αντάλειας ενδιαφέρονται έντονα να προστατεύσουν το πολύτιμο περιβάλλον τους. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι κατάφεραν ώστε να μεταβάλλουν το έργο και να το καταστήσουν πιο δαπανηρό και άχρηστο, γεγονός που το καθιστά και μη αειφορικό. Επιπλέον, το κοινό υποστηρίχθηκε για πολιτικούς λόγους από μερικούς υπεύθυνους τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε από το κοινό, έπρεπε να αλλάξει το αρχικό σχέδιο. Έτσι προστέθηκε και δεύτερο στάδιο επεξεργασίας στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας. Το κοινό της Πόλης Αντάλεια ακολουθεί την εφαρμογή του έργου και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει.

Χρήσιμα συμπεράσματα

Η δημόσια συμμετοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένες κατευθύνσεις. Τα πολιτικά ζητήματα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες

1. Καθ. Bulent Topkaya, Τμήμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Akdeniz, Αττάλεια.
2. Δρ. Ayse Muhammetoglu, Πανεπιστήμιο Akdeniz, Αττάλεια.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω